Các khoa phòng

Phòng Tổ Chức - Hành Chính

Stt

Họ & tên

Chức vụ

1

  Nguyễn Văn Tích

Trưởng phòng

2

   Nguyễn Ngọc Thắm

Nhân viên

3

  Lữ Thị Thanh Xuân

Nhân viên

4

  Đinh Hoàng Phong

Nhân viên

5

  Lê Thùy Linh

Nhân viên

6

  Võ Trung Kiên

Nhân viên

7

  Nguyễn Phước Hiền

Nhân viên

8

  Lê Đình Thăng

Nhân viên

9

  Nguyễn Hoàng Vũ

Nhân viên

10

  Nguyễn Thành Việt

Nhân viên

11

  Lương Mạnh Quỳnh

Nhân viên

12

  Tô Thị Út

Nhân viên

  

  

Bài đăng khác

Processing...