Các khoa phòng

Khoa Khám Bệnh Liên Chuyên Khoa

Stt

Họ & tên

Chức vụ

1

  Lê Thị Thắm

Trưởng khoa

2

  Trương Ngọc Trinh

Phó Trưởng khoa

3

  Võ Huyền Trang

Nhân viên

4

  Huỳnh  Ngọc Thu

Nhân viên

5

  Trần Bé Ba

Nhân viên

6

  Nguyễn Thị Liệt

Nhân viên

7

  Lê Thị Liên

Nhân viên

8

  Hồ Thị Thúy An

Nhân viên

9

  Võ Huyền Trang

Nhân viên

10

  Huỳnh  Ngọc Thu

Nhân viên

11

  Trần Bé Ba

Nhân viên

12

  Nguyễn Thị Liệt

Nhân viên

13

  Lê Thị Liên

Nhân viên

14

  Hồ Thị Thúy An

Nhân viên

15

  Nguyễn Thị Tuyết Ngân

Nhân viên

16

  Lê Thị Mỹ Phú

Nhân viên

17

  Trần Thị Lệ Nguyệt

Nhân viên

18

  Phan Thị Hồng Nhi

Nhân viên

Bài đăng khác

Processing...