Các khoa phòng

Khoa Nội Nhi Nhiễm

Stt

Họ & tên

Chức vụ

1

  Nguyễn Phương Ánh

Trưởng khoa

2

  Nguyễn Ngọc Lý

Điều dưỡng trưởng khoa

3

  Nguyễn Kính

Nhân viên

4

  Nguyễn Văn Lý

Nhân viên

5

  Nguyễn Thị Kim Mỹ

Nhân viên

6

  Trương Lâm Yến Thanh

Nhân viên

7

  Nguyễn Thị Vân Anh

Nhân viên

8

  Phạm Thị Mỹ Yến

Nhân viên

9

  Nguyễn  Thị Lệ Dung

Nhân viên

10

  Nguyễn Thị Ngọc Thu

Nhân viên

11

  Trác Thị Hồng Thắm

Nhân viên

Bài đăng khác

Processing...