Phòng Tổ Chức - Hành Chính
Ngày: 08/03/2024

Stt

Họ & tên

Chức vụ

1

  Nguyễn Ngọc Thắm

   Trưởng phòng

2

  Lữ Thị Thanh Xuân

Phó Trưởng phòng

3

  Hồ Nhật Uyên Nhi

Nhân viên

4

  Nguyễn Thị Thu Linh

Nhân viên

5

  Đào Minh Tồn

Nhân viên

6

  Nguyễn Phước Hiền

Nhân viên

7

  Lê Đình Thăng

Nhân viên

8

  Đào Minh Tùng

Bảo vệ

9

  Lê Văn Nil

Bảo vệ

10

  Phùng Hoàng Nhân

Bảo vệ

11

  Châu Thị Trang

Hộ lý

12

  Từ Thị Huỳnh Luyến

Hộ lý

13

  Đặng Thị Phương Mai

Hộ lý

14

  Nguyễn Thị Bích

Hộ lý

15

  Võ Hồng Thắm

Hộ lý
TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN CÁI RĂNG