Phòng Kế Hoạch Nghiệp Vụ
Ngày: 11/05/2022

Stt

Họ & tên

Chức vụ

1

  Huỳnh Thị Tuyết Nga

Phó Trưởng phòng

2

  Tăng Thị Thu Nga

Nhân viên

3

  Nguyễn Thành Nhân

Nhân viên

4

  Nguyễn Thị Mỹ Phương

Nhân viên

5

  Trần Bé Ba

Nhân viên

6

  Lê Hoàng Lộc

Nhân viên

7

  Đinh Minh Chánh

Nhân viên

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN CÁI RĂNG