Phòng Kế Hoạch Nghiệp Vụ
Ngày: 08/03/2024

Stt

Họ & tên

Chức vụ

1

  Huỳnh Thị Tuyết Nga

Trưởng phòng

2

  Tăng Thị Thu Nga

Điều dưỡng trưởng

3

  Nguyễn Thành Nhân

Nhân viên

4

  Trần Ngọc Thanh Giang

Nhân viên

5

  Trần Bé Ba

Nhân viên

6

  Lê Hoàng Lộc

Nhân viên

7

  Đinh Minh Chánh

Nhân viên

8

  Đinh Hoàng Phong

Nhân viên
TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN CÁI RĂNG