Khoa Ngoại Sản
Ngày: 02/06/2021

Stt

Họ & tên

Chức vụ

1

  Lê Aline

Phó Trưởng khoa

2

  Nguyễn Thị Mai Quyên

Phó Trưởng khoa

3

  Nguyễn Lê Duẫn

Nhân viên

4

  Đỗ Thị Lý

Nhân viên

5

Nguyễn Văn Lý

Nhân viên

6

Hồ Thị Thúy An

Nhân viên
7

Sơn Thị Cẩm Tú

Nhân viên
8

Trần Thị Bạch Hạt

Nhân viên
9

Trương Thị Thanh Thúy

Nhân viên
10

Trần Ánh Hoa

Nhân viên

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN CÁI RĂNG