Khoa KSBT-HIV-AIDS
Ngày: 02/06/2021

Stt

Họ & tên

Chức vụ

1

  Hồ Thanh Thái

Phó Trưởng khoa

2

  Nguyễn Quốc Toàn

Phó Trưởng khoa

3

  Võ Văn Vinh

Nhân viên

4

  Nguyễn Bá Vinh

Nhân viên

5

  Châu Hồng Tâm

Nhân viên

6

  Hồng Kim Thoa

Nhân viên

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN CÁI RĂNG