Phòng Tài Chính Kế toán
Ngày: 02/06/2021

Stt

Họ & tên

Chức vụ

1

  Hà Minh Phong

Phó Trưởng phòng

2

  Nguyễn Ngọc Quyên

Phó Trưởng phòng

3

  Nguyễn Minh Thư

Nhân viên

4

  Lý Thị Hiếu Tâm

Nhân viên

5

  Nguyễn Thùy Ngân

Nhân viên

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN CÁI RĂNG