Khoa Y Tế Công Cộng - DD & ATVSTP
Ngày: 02/06/2021

Stt

Họ & tên

Chức vụ

1

Trần Bạch Yến

Trưởng khoa

2

Thạch Thị Thảo Nguyên

Nhân viên

3

Trần Thị Thu Trang

Nhân viên

4

Trần Hữu Nghĩa

Nhân viên

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN CÁI RĂNG