Khoa KSBT-HIV-AIDS
Ngày: 08/03/2024

Stt

Họ & tên

Chức vụ

1

  Nguyễn Quốc Toàn

Trưởng khoa

2

  Nguyễn Bá Vinh

Nhân viên

3

  Lê Khánh Em

Nhân viên

4

  Huỳnh Hồng Hân

Nhân viên

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN CÁI RĂNG