Ban giám đốc
Ngày: 02/06/2021

Stt

Họ và tên

Chức vụ

01

    BsCKII. Hà Tấn Vinh

Giám đốc

02

    BsCKI. Lê Thị Thắm

Phó giám đốc

03

     DsCKII. Trần Tấn Phong

Phó giám đốc

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN CÁI RĂNG